Přeskočit na obsah

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje
Zodpovědně přistupujeme ke zpracování osobních údajů a zejména dbáme na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  1. Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu potřebujeme bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy). Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží.
  2. V záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na info@knihyveles.cz , zpracovatelem je Jakub Drkal, IČO 17577641
  3. Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas. Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.
  4. Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště nebo doručovací adresu a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo. Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.
  5. Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování. Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas. V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o případy, kdy uplatňujeme své nároky nebo chráníme svá práva a své oprávněné zájmy. Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy.
  6. Vaše osobní údaje předáváme pouze s Vámi dohodnutému přepravci a případně některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci. Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez našeho souhlasu, ledaže k tomu mají zákonný důvod.
  7. Můžete si kdykoliv zažádat o změnu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální. Můžete si kdykoliv zažádat o výmaz vašich osobních údajů. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
  8. Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.
  9. Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  10. Pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme nezákonně, máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte nějaký dotaz, nebo připomínku, obraťte se na nás na výše uvedený kontakt.